Xuân Diệu – Huy Cận – Cuộc đời chúng ta là dành cho nhau

Xuân Diệu và Huy Cận
Xuân Diệu (bìa trái) cùng vợ chồng Huy Cận
Nguyễn Huy Tưởng, Huy Cận, Xuân Diệu, Thôi Hữu, Nguyễn Đình Thi, tại Hội nghị Văn hóa cứu quốc lần thứ nhất, tháng 11/1946

 

Từ trái sang: Các nhà văn Thép Mới, Huy Cận, Xuân Diệu viết bài cho Báo Nhân Dân tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Noel 1972.
Các văn nghệ sĩ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I, từ trái qua: Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Nguyễn Đỗ Cung, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng.
Hồi Ký Song Đôi, Tuổi Nhỏ Huy Cận - Xuân Diệu