Xuân Diệu – Huy Cận – Cuộc đời chúng ta là dành cho nhau

Xuân Diệu và Huy Cận

Xuân Diệu (bìa trái) cùng vợ chồng Huy Cận

Nguyễn Huy Tưởng, Huy Cận, Xuân Diệu, Thôi Hữu, Nguyễn Đình Thi, tại Hội nghị Văn hóa cứu quốc lần thứ nhất, tháng 11/1946

 

Từ trái sang: Các nhà văn Thép Mới, Huy Cận, Xuân Diệu viết bài cho Báo Nhân Dân tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Noel 1972.

Các văn nghệ sĩ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I, từ trái qua: Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Nguyễn Đỗ Cung, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng.

Hồi Ký Song Đôi, Tuổi Nhỏ Huy Cận - Xuân Diệu

Để lại phản hồi

Tình yêu nào cho ý kiến a ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: